Általános adatok az iskoláról


A 2022/2023-as tanévet 655 tanulóval indítottuk el 26 tanulócsoportban.  Közülük 88 első osztályos kezdte meg tanulmányait három első osztályunkban.

Tanulócsoportjaink átlaglétszáma 25 fő, amely ideálisnak tekinthető.

A gyerekek nevelését – oktatását iskolánkban – 6 szakmai munkaközösségben - 62 pedagógus irányítja. Szakos ellátottságunk 100 %-os. Minden tantárgyat, modult megfelelő végzettséggel rendelkező kolléga tanítja. Munkájukat fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, védőnő, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, és oktatás technikus is segíti.

Tárgyi feltételrendszerünk jó. Szaktantermek (rajz, technika, fizika, kémia) mellett három számítástechnika-terem, három idegen nyelvi terem, multimédia terem, tánc- és drámaterem, jól felszerelt  könyvtár, térben kettéosztható tornaterem, edzőterem, büfé, ebédlő, orvosi szoba és tágas sportpályákkal, kültéri műfüves kispályával, padokkal, kerti kiülőkkel, játszóvárral ellátott udvar áll rendelkezésünkre. Az épület teljes területén biztosított a wi-fi lefedettség és húsz tantermünkben működik interaktív tábla.

Minden tanítványunk jól felszerelt tantermekben, tiszta és rendezett körülmények között tanulhat.

Feltételeinken folyamatos, intenzív pályázati tevékenységgel és az alapítványunkra (Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány) befizetett támogatásokkal is igyekszünk javítani.

A Deák iskolában - ahogy erről már a köszöntőben is olvashattak – több mint negyed százados hagyománynak megfelelően emelt szintű matematika- és számítástechnika orientációjú képzést ajánlunk. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek életében a legnagyobb váltás az óvodából iskolába lépés pillanata. Ezért különös gonddal és türelemmel kell eljárnunk az átmenet időszakában, törekednünk kell arra, hogy állandóság jellemezze a gyerekek iskolai életét. Ennek megfelelően diákjainkat 1-4. évfolyamon ugyanaz a tanítópáros tanítja iskolaotthonos formában. Tanítványaink – szintén az állandóság jegyében – négy esztendőn keresztül ugyanazt a tantermet birtokolják iskolai otthonukként.

Felső tagozaton minden tanulónk saját szekrénnyel is rendelkezik, amely megkönnyíti számukra az iskolai hétköznapokat.

Iskolánkban kiemelten kezeljük a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyak oktatását. Hisszük, hogy ezek a tantárgyak biztosítják az alapot minden további „építkezéshez”. Ezért magasabb óraszámban - és lehetőség szerint csoportbontást is alkalmazva – tanítjuk ezeket a műveltségi területeket. A csoportbontások, a fejlesztő foglalkozások, a differenciált egyéni munka biztosítják, hogy tanulóink egyenletesen fejlődhessenek. Ennek érdekében a felső tagozaton is „működtetünk” napközit és tanulószobát, hisz annak ellenére, hogy a tanuló 5. évfolyamba lép, sok esetben még szükséges a felügyelet, a tanári segítség. Munkánk eredményességét intézményünk keresettsége versenyeredményeink, továbbtanulási adataink is bizonyítják. A gyerekek második évtől játékos formában (dalok, versek, játékok segítségével) ismerkednek az angol vagy német nyelv alapjaival. A hatékony nyelvtanulást csoportbontással és emelkedő óraszámmal (heti 3 – 4 óra) is támogatjuk. A felsősöknek szakköri formában lehetőségük van az olasz nyelv tanulására is.

Az 1-4. évfolyamos tanulóink a kreatív gondolkodást is fejlesztő játékos sakkfoglalkozásokon vesznek részt heti egy órában.

Tanítványaink 2-3. évfolyamon testnevelés órák keretében az új városi sportuszodában úszás órákon vesznek részt.

Informatikában a hagyományos területek mellett a robotika világába is bevezetjük a gyerekeket.

A délutáni időszakban számos lehetőséget teremtünk tanítványainknak, hogy érdeklődésüknek megfelelő elfoglaltságot találjanak: különböző sportágak edzésein, művészeti és szaktárgyi szakkörökön vehetnek részt.

A tehetséggondozás érdekében fontosnak tartjuk, hogy tanulóink részt vegyenek városi, területi, országos megmérettetéseken. Ennek elősegítésére magunk is rangos városi és megyei versenyeket szervezünk.

Az elmúlt tanévekben diákjaink különböző szaktárgyi versenyeken, sportági megmérettetéseken és művészeti eseményeken értek el kimagasló városi, megyei és országos sikereket.

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy matematikai munkaközösségünket Ranolder-díjban részesítette Veszprém város közgyűlése, kimagasló tehetséggondozó tevékenységéért. Az Oktatási Hivatal felkérésének megfelelően iskolánk Magyarország azon három intézménye közé tartozik, amelyik Matematikai Tudásközpontként is dolgozik. Az elmúlt esztendőkben több kollégánk is rangos szakmai elismerésben részesült kiemelkedő pedagógiai munkássága elismeréseként.

Intézményünk az „örökös ökoiskola” cím birtokosa is, kiemelkedő környezetvédelmi munkánk eredményeként.

Május hónapban a 3-6. évfolyam osztályai a Balaton-felvidéken tölthetnek el napokat „erdei iskolában”, ahol a természet értékeivel, szépségeivel ismerkednek meg. 7. évfolyamosaink a „Határtalanul” program keretében tölthetnek el egy hetet Erdélyben. Nyáron pedig táborozási lehetőséget biztosítunk diákjainknak.

A Deák iskola életében fontos szerepet játszik a diákönkormányzat. Nagyszerű hangulatú események szervezője, lebonyolítója (diáknapok, suli-bulik).

Kitűnő az iskola kapcsolata a szülői közösséggel. Számos esemény lebonyolításában dolgozunk együtt (farsang, futónap, társadalmi munka, kerékpártúra). Évek óta nagy sikerrel rendezzük meg a szülők-nevelők bálját.

Mindezek mellett igyekszünk kapcsolatainkat bővíteni, a meglevőket folyamatosan frissíteni: óvodák, iskolák, kulturális intézmények, sportegyesületek, civil szervezetek, támogatók körében egyaránt.

Büszkék vagyunk arra – diákként, szülőként és pedagógusként egyaránt – hogy ennek a közösségnek a tagjai lehetünk. Egy olyan közösségé, melyet a sikerek, kiemelkedő eredmények mellett vidám, színes „deákos hangulat”, diákélet jellemez a mindennapok során.   


                        Tisztelettel:                                             igazgató